Lisätty 18.11.2021.

Terveysturvallisuus Pohjois-Norjasta saapuessa (FI/EN/NO)

Suomeksi:

Terveysturvallisuus maahan saapumisen yhteydessä

Tiedoksi Suomeen saapuville:

Covid-19 tartuntojen määrä Pohjois-Norjassa on niin suuri, että huoli sairauden leviämisestä pohjois-Suomeen on aiheellinen.  Terveysviranomainen pyytää kaikkia maahan saapujia huomioimaan tämän.  Leviämisen välttämiseksi suositellaan noudattamaan seuraavia ohjeita:

 • Turvavälit
 • Suunenäsuojaimet kaupassa asioidessa
 • Käsihygienia
 • Jos sinulla on infektioon viittaavia oireita tai sairastut, niin hakeudu Covid-19 testiin.

Jos saavut maahan rajakuntien ulkopuolelta, eli olet ollut viimeisimmän 14 vrk aikana seuraavien kuntien ulkopuolella: Etelä-Varangin, Kaarasjoen, Omasvuonon, Raisin tai Tenon kunnan, niin Suomen terveysviranomainen edellyttää luotettavaa koronatodistusta täydestä rokotesarjasta tai sairastetusta taudista, sairastetusta taudista ja yhdestä rokotteesta tai Covid-19-testiä Suomeen saavuttaessa 24 h kuluessa.  Lisäksi jos vain negatiivisen testin esittänyt henkilö on Suomessa yli 3 vrk on hänen hakeuduttava toiseen testiin 3-5 vrk sisällä maahan saapumisestaan. Tämä ei koske vuonna 2006 ja sen jälkeen syntyneitä.

Testit järjestää ja lisätietoja antaa paikkakunnan terveysviranomainen, yhteystiedot: https://koronaturvallinenlappi.fi/yhteystiedot/

Covid-19-testin laiminlyöntiä koskeva rikkomus (87 a §)

Täysi-ikäinen, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyö 16 b §:n 1 momentissa tai 16 d §:n 1 momentissa tarkoitetun velvollisuuden osallistua covid-19-testiin, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, covid-19-testin laiminlyöntiä koskevasta rikkomuksesta sakkoon.

Tartuntatautilain mukaista testiä ei edellytetä:

1) Seuraavien kuntien alueella viimeisten 14 vrk aikana olleilta: Etelä-Varangin, Kaarasjoen, Omasvuonon, Raisin tai Tenon kunnan

1) Diplomaatilta hänen kulkiessaan Suomen kautta virkapaikalleen tai kotimaahansa;

2) kuljetus- tai logistiikka-alalla toimivilta kuljettajilta työtehtävissään

3) Tietyt laissa määritellyt viranomaiset poikkeustilanteissa

4) lentoliikenteessä matkustavilta, jos he eivät poistu lentoasemalta;

5) Suomen ja Norjan rajalla toimivilta tulliviranomaisilta välttämättömissä virkatehtävissä

6) Saamelaisiin heidän harjoittaessaan elinkeinoaan ja kulttuuriaan saamelaisten kotiseutualueella.

In English:

Health security when you enter the country

Information for those who come to Finland:

The number of Covid-19 infections in Northern Norway is so big that the concern about the spread of the disease to Northern Finland is real.  The health authority asks everyone entering Finland to consider this.  To avoid the spread of the disease it is recommended to follow the following instructions:

 • Safety distances
 • Mouth and nose masks when running your errands in the shop
 • Hand hygiene
 • If you have symptoms of an infection or you get ill, you should go for a Covid-19 test.

If you enter the country from outside of the border municipalities, that is to say that you have been during the last 14 days outside of the following municipalities: the municipality of Southern Varanger, Vaarasjoki, Omasvuono, Raisi or Teno, so the Finnish health authority requires a reliable corona certificate for the full corona vaccination set or for the case you have had corona virus disease in the past, for the corona virus disease you have had and one vaccination or Covid-19-test within 24 hours after having arrived in Finland.  In addition, if a person whose only test has been negative stays in Finland for more than 3 days, he must go for another test within 3-5 days after having arrived in Finland. This does not apply to persons born in 2006 or after that.

The testing is organized and additional information is given by the local health authority,

Contact details: https://koronaturvallinenlappi.fi/en/make-an-appointment-for-a-coronavirus-test/

Offence concerning the negligence of Covid-19 testing (Chapter 87 a)

An adult, who either intentionally or due to gross negligence neglects his duty to participate in Covid-19 testing as regulated in Chapter 16 b Section 1 or Chapter 16 d Section 1, has to be imposed a fine for the breach, unless otherwise regulated for a more severe punishment by law, related to the negligence of Covid-19 testing.

A test according to the Communicable Diseases Act is not required:

1) From persons who have been during the last 14 days in the area belonging to the following municipalities: Municipalities of Southern Varanger, Kaarasjoki, Omasvuono, Raisi or Teno

1) From a diplomat on his way via Finland to his service point or his country;

2) From drivers performing their work tasks within transport or logistics sector

3) From certain by law defined authorities in exceptional situations

4) From travellers of the air traffic, if they don’t leave the airport building;

5) From customs authorities on the border between Finland and Norway performing their necessary duties

6) From Sami people when they carry out their economic activity and have their cultural practices in the Sami domicile area.

På norsk:

Helsesikkerhet ved innreise

Informasjon til dem som kommer til Finland:

Mengden av Covid-19 smitt i Nord-Norge er så stor att bekymringen om spredning av sykdommen til Nord-Finland er begrunnet.  Helsemyndigheten ber om at alle innreisende tar hensyn til dette.  For å unngå spredning, anbefales at man adlyder følgende instruksjoner:

 • Sikkerhetsavstand
 • Ansiktsmaske ved butikkbesøk
 • Håndhygiene
 • Om du har symptomer som tyder på infeksjon eller om du blir syk, oppsøk Covid-19 test.

Hvis du innreiser fra andre enn grensekommunene, d.v.s. under de siste 14 døgn har oppholdt deg utenfor følgende kommuner:  Sør-Varanger, Karasjok, Storfjord, Nordreisa eller Tana kommune, forutsetter Finsk helsemyndighet at du enten  framlegger et pålitelig bevis om en full vaksineserie eller  gjennomgått koronasykdom, om gjennomgått sykdom og én vaksine, eller at du tar Covid-19 test innen 24 timer fra innreise til Finland.  Dessuten om en person som kun har framlagt en negativ test befinner seg i Finland over 3 døgn, er han/hun forpliktet til å ta en ny test innen 3-5 døgn fra innreise. Dette gjelder ikke dem som er født år 2006 eller senere.

Tester arrangeres og tilleggsopplysninger gis av lokal helsemyndighet,

kontakt: https://koronaturvallinenlappi.fi/en/make-an-appointment-for-a-coronavirus-test/

Overtredelse angående forsømmelse av Covid-19 test (87 a §)

En myndig person, som forsettlig eller av grov uaktsomhet forsømmer den plikt å ta Covid-19 test, som henvises til i 16 b § ledd 1 eller 16 d § ledd 1, skal dømmes til bot for overtredelse angående forsømmelse av Covid-19 test, hvis ikke strengere straff er vedtatt i loven i annen sammenheng.

Covid-19 test ifølge smittevernloven forutsettes ikke av:

1) Dem som under de siste 14 døgn har oppholdt seg i følgende kommuner: Sør-Varanger, Karasjok, Storfjord, Nordreisa eller Tana kommune

1) En diplomat som reiser via Finland til sin embetsplass eller til sitt hjemland

2) sjåfører i transport- eller logistikkbransjen i sine arbeidsoppgaver

3) Visse i loven definerte myndigheter i unntakssituasjoner

4) reisende i flytrafikken, om de ikke forlater flystasjonen

5) tollmyndigheter ved Finsk/Norsk grense i nødvendige arbeidsoppgaver

6) Samene ved utføring av sin næring og kultur i sitt hjemdistrikt.